Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Fråga:

Jag ska ansöka om studieuppehåll, hur gör jag?

Svar:

Tip

Student som aktivt har bedrivit studier under minst en termin med minst 15 högskolepoäng har rätt att ansöka om uppehåll. Studieuppehåll medges för högst ett läsår i taget. Efter förnyad ansökan kan ytterligare studieuppehåll beviljas dock för totalt två läsår.

Studieuppehåll kan beviljas med eller utan platsgaranti. Studieuppehåll med platsgaranti beviljas om särskilda skäl föreligger, t ex sociala eller medicinska skäl eller särskilda omständigheter såsom vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackligt uppdrag.

Ansökan om studieuppehåll görs skriftligen på en särskild blankett.. Du hittar blanketter för de olika programmen på följande sida: www.gih.se/blanketter

Relaterade frågor:

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
max25
sorttitle
showSpacefalse
cqllabel = "inst/uppehåll/avbrott/återtagning"